תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר גולדה, בית לנשים בעסקים

ברוכה הבאה לאתר גולדה (להלן: "גולדה" או "האתר"), מגזין נשים המנוהל ומופעל על-ידי הגב' חוה ניסנבוים. גלישה ו/או שימוש בשירותים באתר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר גולדה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

התנאים נכתבו בלשון נקבה ועם הגברים "החוטאים" בגלישה ב-גולדה הסליחה.

תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, כדוגמת טקסט, תמונות או קול, או כל שילוב ביניהם. הנך רשאית להשתמש בתכנים המצויים ב-גולדה בהתאם לכללים המפורטים להלן. לא ניתן לעשות שימוש כלשהוא בתכנים באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של חוה ניסנבוים. גם הסכמתה (אם תינתן) כפופה לתנאים הבאים:

  1. אתר גולדה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך גולדה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-גולדה .

  3. אין להציג או לפרסם תכנים מ-גולדה בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של חוה ניסנבוים. הדרך היחידה ליצירת קישור היא לדף אינטרנט מלא ב-גולדה, כפי שהוא ב-גולדה, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-גולדה, כולל קישורים לעמודים אחרים ב-גולדה .

  4. גולדה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-גולדה ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך.

גולדה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, גולדה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב-גולדה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת גולדה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב-גולדה או ירכשו באמצעותן.

 הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי הנהלת גולדה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

הנהלת גולדה אינה טוענת לבעלות בתכנים שאת מוסרת לפרסום ב-גולדה. יחד עם זה, כאשר את מוסרת תכנים, המיועדים לפרסום בגולדה את מאשרת בעצם מסירתם לפרסום כי את בעלת כל הזכויות בהם וכי הנך רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצרת או בעלת הזכויות בתכנים שאת מוסרת לפרסום, את מאשרת שהנך בעלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-גולדה ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום את מקנה להנהלת גולדה זכות בלתי מוגבלת להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-גולדה, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

גולדה אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י משתמשות.

הנהלת גולדה אינה מתחייבת ששירותי גולדה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Goldaאו מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת גולדה או אצל מי מספקיה.